№ 93-МР / 06.08.2023

ОТНОСНО : Разглеждане и обсъждане на Решение № 958 от 20.07.2023 г., влязло в сила на 04.08.2023 г. във връзка с адм. дело № 821 от 2023 г., образувано от Административен съд София област на основание жалба от г-н Радослав Стойчев Областен управител София област срещу Решение № 89-МР/ 18.06.2023 г. на Общинска избирателна комисия – Челопеч. Взимане на Решение за изпращане на заверено копие от Решението до г-н Димитър Въжаров - Председател на Общински съвет Челопеч, инж. Алекси Кесяков – кмет на Община Челопеч и на Централна избирателна комисия, за сведение.

№ 92-МР / 19.07.2023

ОТНОСНО : Обсъждане и приемане на молба и писмено становище по същество във връзка с адм. дело № 821 от 2023 г., образувано от Административен съд София област на основание жалба от г-н Радослав Стойчев Областен управител София област срещу Решение № 89-МР/ 18.06.2023 г. на Общинска избирателна комисия – Челопеч.

№ 91-МР / 01.07.2023

ОТНОСНО : Изготвяне на писмен отговор във връзка с адм. дело № 821 от 2023 г., образувано от Административен съд София област на основание жалба от г-н Радослав Стойчев Областен управител София област срещу Решение № 89-МР/ 18.06.2023 г. на Общинска избирателна комисия – Челопеч.

№ 90-МР / 26.06.2023

ОТНОСНО : Разглеждане на предоставена информация от Мария Николова (деловодител) към Административен съд София-област във връзка с образувано по жалба на Областен управител на Софийска област адм.д. № 821 от 2023 г., се изисква от мен (ОИК - Челопеч) до 17:00 ч. на 26.06.2023 г (понеделник) да се изпрати на съда цялата административна преписка, намираща се в Общинска избирателна комисия – Челопеч (ОИК-Челопеч) по повод Решение № 89-МР/ 18.06.2023 г. на ОИК-Челопеч.

№ 89-МР / 18.06.2023

ОТНОСНО : Обявяване на резултатите от гласуването от произведения на 18.06.2023 г. местен референдум в Община Челопеч с въпрос: „Подкрепяте ли Община Челопеч да учреди по реда на чл. 62, ал. 2 от Закона за енергетиката възмездно право на строеж в полза на „Дистрибютед пауър 2“ ООД, ЕИК 207166553 и „Нели Фешън 2011“ ЕООД, ЕИК 201737714 върху имоти – общинска собственост, намиращи се в землището на Община Челопеч, местности „Челопешка баба“, „Мургана“, „Попова Чучурке“, „Челопешка мандра“, „Стара планина“, „Заногата“ и „Русолица“ за изграждането на площадкови енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници и прилежащата им инфраструктура?“

№ 88-МР / 18.06.2023

ОТНОСНО : Обявяване на край на изборния ден след приключване на гласуването в местния референдум в община Челопеч с въпрос: „Подкрепяте ли Община Челопеч да учреди по реда на чл. 62, ал. 2 от Закона за енергетиката възмездно право на строеж в полза на „Дистрибютед пауър 2“ ООД, ЕИК 207166553 и „Нели Фешън 2011“ ЕООД, ЕИК 201737714 върху имоти – общинска собственост, намиращи се в землището на Община Челопеч, местности „Челопешка баба“, „Мургана“, „Попова Чучурке“, „Челопешка мандра“, „Стара планина“, „Заногата“ и „Русолица“ за изграждането на площадкови енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници и прилежащата им инфраструктура?“

№ 87-МР / 13.06.2023

ОТНОСНО : Определяне на часови интервали, в които Секционните избирателни комисии ще предоставят на Общинската избирателна комисия данни по отношение на брой гласували, с цел отчитане на избирателната активност при провеждането на местен референдум на 18.06.2023 г.

№ 86-МР / 13.06.2023

ОТНОСНО : Разглеждане на писмено становище от инж. Алекси Кесяков – Кмет на Община Челопеч със връзка с заявено такова от ОИК – Челопеч чрез Решение № 79-МР/ 04.06.2023 г., писмо с изх. № 28/ 04.06.2023 г.

№ 85-МР / 13.06.2023

ОТНОСНО : Разглеждане на писмено становище от г-н Димитър Въжаров – Председател на Общински съвет Челопеч във връзка с заявено такова от ОИК – Челопеч чрез Решение № 78-МР/ 04.06.2023 г., писмо с изх. № 27/ 04.06.2023 г.

№ 84-МР / 10.06.2023

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове на СИК 001 и СИК 002 за произвеждане на местен референдум в Община Челопеч на 18.06.2023 г.

№ 83-МР / 10.06.2023

ОТНОСНО : Разглеждане на становище от г-н Неделко Калоянов с вх. в ОИК № 74/ 08.06.2023 г. относно внесено в ОбС Челопеч уведомление от г-н Ради Ненчев с вх. № ОбС-121/ 02.06.2023 г.

№ 82-МР / 10.06.2023

ОТНОСНО : Разглеждане писмо от кмета на Община Челопеч с изх. № 24-44-6/ 08.06.2023 г. и с вх. в ОИК № 72/ 08.06.2023 г. г. относно предоставяне на образец на бюлетината и други изборни книжа, във връзка с с произвеждане на местен референдум на територията на община, насрочен на 18.06.2023 г.

№ 81-МР / 10.06.2023

ОТНОСНО : Определяне на членове на ОИК – Челопеч, които съвместно с представител на Община Челопеч ще предадат на СИК бюлетините и другите изборни книжа и материали във връзка с произвеждане на местен референдум на територията на община Челопеч, насрочен на 18.06.2023 г.

№ 80-МР / 10.06.2023

ОТНОСНО : Определяне на членове на ОИК – Челопеч, които съвместно с представител на Община Челопеч ще получат и транспортират от печатницата бюлетините, изборните книжа и други материали във връзка с произвеждане на местен референдум на територията на община Челопеч, насрочен на 18.06.2023 г.

№ 79-МР / 04.06.2023

ОТНОСНО : Разглеждане на сигнал от г-н Ради Стоянов Ненчев с вх. в ОИК – Челопеч № 71/ 02.06.2023 г. относно легитимността на провежданата информационна кампания във връзка с насрочния за 18.06.2023 г. местен референдум с въпрос „Подкрепяте ли Община Челопеч да учреди по реда на чл. 62, ал. 2 от Закона за енергетиката възмездно право на строеж в полза на „Дистрибютед пауър 2“ ООД, ЕИК 207166553 и „Нели Фешън 2011“ ЕООД, ЕИК 201737714 върху имоти – общинска собственост, намиращи се в землището на Община Челопеч, местности „Челопешка баба“, „Мургана“, „Попова Чучурке“, „Челопешка мандра“, „Стара планина“, „Заногата“ и „Русолица“ за изграждането на площадкови енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници и прилежащата им инфраструктура?“

№ 78-МР / 04.06.2023

ОТНОСНО : Разглеждане на сигнал от г-н Ради Стоянов Ненчев с вх. в ОИК – Челопеч № 71/ 02.06.2023 г. относно законността на организирания и насрочения за 18.06.2023 г. местен референдум с въпрос: „Подкрепяте ли Община Челопеч да учреди по реда на чл. 62, ал. 2 от Закона за енергетиката възмездно право на строеж в полза на „Дистрибютед пауър 2“ ООД, ЕИК 207166553 и „Нели Фешън 2011“ ЕООД, ЕИК 201737714 върху имоти – общинска собственост, намиращи се в землището на Община Челопеч, местности „Челопешка баба“, „Мургана“, „Попова Чучурке“, „Челопешка мандра“, „Стара планина“, „Заногата“ и „Русолица“ за изграждането на площадкови енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници и прилежащата им инфраструктура?“

№ 77-МР / 01.06.2023

ОТНОСНО : Определяне на дата, място и час за обучение на секционните избирателни комисии във връзка с провеждането на местен референдум на 18.06.2023 г., както и определяне на обучаваща комисия.

№ 76-МР / 01.06.2023

ОТНОСНО : Регистрация на Инициативен комитет за участие в информационната кампания при произвеждане на местен референдум в община Челопеч, насрочен на 18.06.2023 г. с въпрос: „Подкрепяте ли Община Челопеч да учреди по реда на чл. 62, ал. 2 от Закона за енергетиката възмездно право на строеж в полза на „Дистрибютед пауър 2“ ООД, ЕИК 207166553 и „Нели Фешън 2011“ ЕООД, ЕИК 201737714 върху имоти – общинска собственост, намиращи се в землището на Община Челопеч, местности „Челопешка баба“, „Мургана“, „Попова Чучурке“, „Челопешка мандра“, „Стара планина“, „Заногата“ и „Русолица“ за изграждането на площадкови енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници и прилежащата им инфраструктура?“

№ 75-МР / 26.05.2023

ОТНОСНО : Приемане на становище изготвено от София Иванова-Кирилова (председател на ОИК – Челопеч) и Нели Събева (секретар) във връзка с писмо от ЦИК с изх. № МР-15-2/ 23.05.2023 г. и вх. № в ОИК - Челопеч № 69/ 23.05.2023 г. относно сигнал от г-н Ради Ненчев до ЦИК с вх. № МР-22-11/ 19.05.2023 г. срещу работата на ОИК – Челопеч.

№ 74-МР / 18.05.2023

ОТНОСНО : Относно: Писмо от инж. Алекси Кесяков кмет на община Челопеч с изх. № 24-44-4/ 18.05.2023 г. и наш вх. № 67/ 18.05.2023 г. с писмено предложение за назначаване поименния състав на секционните избирателни комисии, при постигнато пълно съгласие на проведените от него консултации с парламентарно представените партии и коалиции.

Календар

Решения

  • № 93-МР / 06.08.2023

    относно: Разглеждане и обсъждане на Решение № 958 от 20.07.2023 г., влязло в сила на 04.08.2023 г. във връзка с адм. дело № 821 от 2023 г., образувано от Административен съд София област на основание жалба от г-н Радослав Стойчев Областен управител София област срещу Решение № 89-МР/ 18.06.2023 г. на Общинска избирателна комисия – Челопеч. Взимане на Решение за изпращане на заверено копие от Решението до г-н Димитър Въжаров - Председател на Общински съвет Челопеч, инж. Алекси Кесяков – кмет на Община Челопеч и на Централна избирателна комисия, за сведение.

  • № 92-МР / 19.07.2023

    относно: Обсъждане и приемане на молба и писмено становище по същество във връзка с адм. дело № 821 от 2023 г., образувано от Административен съд София област на основание жалба от г-н Радослав Стойчев Областен управител София област срещу Решение № 89-МР/ 18.06.2023 г. на Общинска избирателна комисия – Челопеч.

  • № 91-МР / 01.07.2023

    относно: Изготвяне на писмен отговор във връзка с адм. дело № 821 от 2023 г., образувано от Административен съд София област на основание жалба от г-н Радослав Стойчев Областен управител София област срещу Решение № 89-МР/ 18.06.2023 г. на Общинска избирателна комисия – Челопеч.

всички решения