Общинска избирателна комисия Челопеч


РЕШЕНИЕ
№ 93-МР
Челопеч, 06.08.2023

ОТНОСНО: Разглеждане и обсъждане на Решение № 958 от 20.07.2023 г., влязло в сила на 04.08.2023 г. във връзка с адм. дело № 821 от 2023 г., образувано от Административен съд София област на основание жалба от г-н Радослав Стойчев Областен управител София област срещу Решение № 89-МР/ 18.06.2023 г. на Общинска избирателна комисия – Челопеч. Взимане на Решение за изпращане на заверено копие от Решението до г-н Димитър Въжаров - Председател на Общински съвет Челопеч, инж. Алекси Кесяков – кмет на Община Челопеч и на Централна избирателна комисия, за сведение.

Във връзка с подадена жалба  до Административен съд София област с  изх. № 08 от 23.06.2023 г. от г-н Радослав Стойчев – Областен управител София област срещу наше Решение № 89-МР/ 18.06.2023 г. и образувано административно дело № 821 от 2023 г. бяха проведени две открити заседания от Административния съд София област на 06.07.2023 г. и на 18.07.2023 г. Във връзка с това дело ОИК – Челопеч проведе общо 4 на брой заседания (включително това днес), в които оказа пълно съдействие на съда и изрази 1 брой писмен отговор, 1 брой писмено становище по същество и 1 брой молба, които бяха входирани в съда. Като резултат както на нашата работа, така и на останалите страни по делото, на 20.07.2023 г. Административен съд излезе с Решение № 958 от 20.07.2023 г., в което ОТХВЪРЛЯ жалбата на Областния управител на Софийска област срещу Решение № 89-МР/ 18.06.2023 г. на Общинска избирателна комисия – Челопеч, е което е обявено за неприето предложението, предмет на произведения на 18.06.2023 г. местен референдум в Община Челопеч с въпрос: „Подкрепяте ли Община Челопеч да учреди по реда на чл. 62, ал. 2 от Закона за енергетиката възмездно право на строеж в полза на „Дистрибютед пауър 2“ ООД, ЕИК 207166553 и „Нели Фешън 2011“ ЕООД, ЕИК 201737714 върху имоти – общинска собственост, намиращи се в землището на Община Челопеч, местности „Челопешка баба“, „Мургана“, „Попова Чучурке“, „Челопешка мандра“, „Стара планина“, „Заногата“ и „Русолица“ за изграждането на площадкови енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници и прилежащата им инфраструктура?, като неоснователна“. Решението е влязло в сила на 04.08.2023 г.

На основание гореизложеното, ОИК – Челопеч с 8 гласа „ЗА“  (София Иванова-Кирилова, Нели Събева, Елена Лукова-Питекова, Златан Павлов, Венета Иванова, Пека Кръстева, Ивалина Фотева и Нели Петрова.).

 „ПРОТИВ” – няма

 

 

 

 

РЕШИ:

 

 

Приема Решение № 958 от 20.07.2023 г., влязло в сила на 04.08.2023 г. и задължава г-жа София Иванова-Кирилова (председател на ОИК – Челопеч) и г-жа Нели Събева (секретар) да подготвят и изпратят уведомителни писми ведно с Решение № 958 от 20.07.2023 г.,  на Административния съд София област, Протокол на ОИК – Челопеч № 43-МР/ 06.08.2032 г. и Решение на ОИК – Челопеч № 93-МР/ 06.08.2032 г. до г-н Димитър Въжаров – Председател на Общински съвет Челопеч, инж. Алекси Кесяков – кмет на Община Челопеч и Централната избирателна комисия, за сведение.

 

 

 

 

Председател: п…………..

София Иванова-Кирилова

 

 

Секретар: п…………….

Нели Събева

 

Дата и час на поставяне: 06.08.2023 г., 12:05 часа

Председател: София Любомирова Иванова-Кирилова

Секретар: Нели Тодорова Събева

* Публикувано на 06.08.2023 в 13:41 часа

Календар

Решения

  • № 93-МР / 06.08.2023

    относно: Разглеждане и обсъждане на Решение № 958 от 20.07.2023 г., влязло в сила на 04.08.2023 г. във връзка с адм. дело № 821 от 2023 г., образувано от Административен съд София област на основание жалба от г-н Радослав Стойчев Областен управител София област срещу Решение № 89-МР/ 18.06.2023 г. на Общинска избирателна комисия – Челопеч. Взимане на Решение за изпращане на заверено копие от Решението до г-н Димитър Въжаров - Председател на Общински съвет Челопеч, инж. Алекси Кесяков – кмет на Община Челопеч и на Централна избирателна комисия, за сведение.

  • № 92-МР / 19.07.2023

    относно: Обсъждане и приемане на молба и писмено становище по същество във връзка с адм. дело № 821 от 2023 г., образувано от Административен съд София област на основание жалба от г-н Радослав Стойчев Областен управител София област срещу Решение № 89-МР/ 18.06.2023 г. на Общинска избирателна комисия – Челопеч.

  • № 91-МР / 01.07.2023

    относно: Изготвяне на писмен отговор във връзка с адм. дело № 821 от 2023 г., образувано от Административен съд София област на основание жалба от г-н Радослав Стойчев Областен управител София област срещу Решение № 89-МР/ 18.06.2023 г. на Общинска избирателна комисия – Челопеч.

всички решения